INTÉZMÉNYÜNK ADATAI:

Az óvoda vezetője: Sánta Gáborné (Noémi néni)

Neve: DIÓSDI DIÓ ÓVODA
Címe: 2049 Diósd Gárdonyi Géza u. 9..
OM azonosító: 032825
Weboldal: www.dioovoda.hu
E-mail cím: dioovoda@gmail.com
                      
Óvodánk három telephelyen működik.

1.,  A épület: 2049 Diósd, Ifjúság u.4.
       Telefon/Fax: 06/23 381-632
       Mobil: 06 30/5328389
Intézményvezető helyettes: Siposné Stur Judit
Tagóvoda vezető: Hajdu Rózsa

    
2., B épület: 2049 Diósd, Gárdonyi G.u. 9.
       Telefon: 06 30/6407450
06 23/400-690
  Intézményvezető helyettes: Molnárné Nagy Marianna

3., C épület: 2049 Diósd, Kocsis u. 1.
         Telefon:  06/23 545-103
       Mobil: 06 30/4033909
          Tagóvoda vezető: Kapuvári Lászlóné (Zsuzsa néni)
 
Fenntartó: Diósd Város Önkormányzata.

Óvodánkban 18 csoport működik.
Csoportonként óvodapedagógus és dajka néni neveli, tanítja a gyerekeket.
Pedagógiai asszisztensek, két logopédus, egy fejlesztőpedagógus
és egy szomatopedagógus  segíti  munkánkat.
 
A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési  Program/TONP/ alapján végezzük  nevelőmunkánkat
a családdal közösen 3 éves kortól az iskolába lépésig.
„Választott programunk lehetővé teszi a kompetenciafejlesztést, hogy a gyermekek szociális érettsége, képességeik, készségeik fejlettségi szintje biztosítsa számukra a sikeres iskolakezdést.
A tevékenység által történő fejlesztés nem más, mint kompetenciafejlesztés.”
„A tevékenységközpontú nevelés a képességek – kompetenciák – fejlesztését tevékenységek által,
 komplex tevékenységek, cselekvések segítségével kívánja megvalósítani.”
„Óvodánk felvállalja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családokból érkező gyermekek
és mindazon gyermekek befogadását, nevelését, fejlesztését,
akik a szakértői bizottság véleménye alapján integráltan nevelhetők.
Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításával, nagyobb tudatossággal
és nagyobb eredményességgel kívánjuk nevelési folyamatainkat tervezni és szervezni.”

Célunk:  Az óvodás korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, életkorilag a legmegfelelőbb komplex tevékenységek, cselekvések által.

Feladatunk:
„A gyermekek fejlesztése, képzése, amely elősegíti a megfelelő testi, erkölcsi tulajdonságok fejlődését, értelmi képességeinek és érzelmi életének fejlesztését,
továbbá a képességeik olyan szintre történő fejlesztése, mely az iskolai tanuláshoz,
a későbbi fejlődéshez megfelelő alap lehet.
A kialakított heti-, és napirend keretei között szervezett tevékenységek
szabadon választott formában történnek:
- Egészséges életmódra nevelés, az egészség megóvása.
- Érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtése.”

Játék:
Az óvodáskorú gyermekek alapvető tevékenysége.
 Átszövi az egész napi programjukat.
Játékos tevékenységek segítik tapasztalatszerzésüket, a környező világ felfedezését.
Rendelkezésünkre állnak jó minőségű,
esztétikus a 3-7 éves korú gyermekek igényeit mindenben kielégítő
fejlesztő-, konstruáló-, társas- és udvari játékok egyaránt.
 
Célkitűzésünk:
Óvodánkat továbbra is a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség értékként kezelése, a gyermekszeretet, a gyermek óvása, védése jellemezze.

Munkaközösségeink:
   - szakmai módszertani,
  - belső önértékelési team,
  - fejlesztő team.
 
 
Felhasznált irodalom: Diósdi Dió Óvoda Helyi Pedagógiai programja
 

vissza a főoldalra